NGC 7538

NGC 7538 - Mg³awica w konstelacji Cefeusza

  Parametry - #
  Detektor - ASI 290MM-C
  Optyka - home made Newton 305/1500
  Monta¿ - home made Yoke equatorial mount


NGC 7538

NGC 7538 - Mg³awica w konstelacji Cefeusza

  Parametry - #
  Detektor - ASI224MC mod
  Optyka - home made Newton 305/1500
  Monta¿ - home made Yoke equatorial mount