Double and Multiple Stars

ξ Bootis

ξ Bootis - Xi Bootis

  Detektor - Atik TITAN color
  Optyka - Newton 305/1500